Rehabilitační ošetřovatelství

Rehabilitace. domácí péče, BrnoRehabilitační ošetřovatelství je důležitou součástí domácí zdravotní péče, je jedním ze způsobů jak zpomalit ztrátu funkčních schopností klienta. V rámci rehabilitace provádí proškolená sestra prevenci imobilizačního syndromu, který vzniká dlouhodobým omezením pohybu. Cvičení s klienty probíhá podle stanoveného plánu. Pro každého fyzioterapeut zpracuje individuální plán se zřetelem na jeho onemocnění. Kondiční cvičení vede jednak ke zlepšení fyzické zdatnosti a pohyblivosti, ale také ke zmírnění bolesti, k lepšímu prokrvení organizmu a ke zlepšení dýchání. Klienti ke cvičení používají v rámci svých možností různé pomůcky, jako jsou například molitanové válečky a gumové míčky. Ke zlepšení prokrvení plic provádí dechová cvičení, nebo nácvik chůze pomocí chodítek, Klient, který zvládne chůzi s chodítkem, může začít s nácvikem chůze o francouzských holích.

Individuální rehabilitační programy jsou změřeny hlavně na zlepšení pohyblivosti a tak je možno alespoň částečně zachovat a podporovat soběstačnost klienta.

Snažíme se zmírňovat utrpení a fyzickou bolest nemocných, tím že jim poskytujeme kvalitní ošetřovatelkou péči. Pro celý proces ošetřovatelské péče máme vypracovaný systém založený na neustálém zlepšování poskytované péče.

Naše zdravotní sestry, které vyjíždějí do terénu, mají registraci MZ, jsou odborně kvalifikované, mají více jak pětiletou praxi u lůžka, takže jsou schopny v domácnostech klientům poskytnout komplexní služby při domácí zdravotní péči.

Dechová rehabilitace

Mnoho našich klientů trpí chronickým plicním onemocněním. U těchto pacientů, u kterých je každodenní aktivita trvale snížena, provádíme rehabilitaci, která potlačuje příznaky nemoci a kladně ovlivňuje jejich zdravotní stav. Na rozdíl od rehabilitace, která je lékařským oborem, je plicní rehabilitace zaměřená na posílení plicních funkcí. Podle předem stanoveného individuálního rehabilitačního plánu sledujeme změny stavu nemocného. Ke zlepšení zdravotního stavu našich klientů využíváme respirační fyzioterapie, která zlepšuje dechové obtíže nemocného. Za sestavení cvičebního postupu odpovídá fyzioterapeut. Cílem této metody je zlepšit hygienu dýchacích cest, snížit bronchiální obstrukci, aktivovat dýchací svaly, zlepšit odkašlávání a zabránit vzniku zánětu dýchacích cest. Metody tohoto druhu rehabilitace provádíme individuální formou u všech nemocných bez ohledu na věk. Plán rehabilitace stanovíme na základě vyšetření, které je zaměřeno na nesprávné projevy dýchání a následky vlivu dýchání na pohybový aparát.

Dále využíváme metodu volného dýchání, kdy klient ovlivňuje a sám kontroluje svoje dýchání podle pokynů sestry. Kontrolované dýchání spolu s inhalací pomáhá zvláště při suchém kašli.

Všechny techniky respirační fyzioterapie používáme k rychlému odstranění momentálních dechových potíží jako je například dušnost, ale také jako prevenci zhoršování funkce plic.

Dechovou gymnastiku provádíme v několika formách a to s ohledem na fyzické možnosti klienta. Jenou z forem je statická dechová gymnastika, při které klient používá jen dechové svaly bez pohybu ostatních částí těla. Tato forma cvičení je prováděna v sedě a dechové cvičení je soustředěno na hrudník, břicho, záda a pánev. Klienti, kteří nemají sníženou fyzickou pohyblivost, provádí dechovou gymnastiku, která je provázena pohyby končetin nebo trupu. Do tohoto typu cvičení je postupně zapojována hlava a pohyby pánve. Toto cvičení zdravotní sestry doporučují klientům provádět i mimo rehabilitační plán, třeba i ve spolupráci s některým z rodinných příslušníků.

Naše všeobecné sestry v rámci domácí zdravotnické péče ošetřují rozličné druhy ran a defektů. Nejčastěji jsou to dekubity ( proleženiny), bércové vředy, operační rány v různých fázích hojení. Bércové vředy jsou chronické defekty, které vznikají rozkladem tkáně například po úraze nebo opakovaných onemocněních kůže. Velký vliv má i dědičná dispozice a málo pohybu. Léčba tohoto onemocnění bývá dlouhodobá a často dochází k recidivám, proto naše sestry doporučují klientům nošení kompresivních obinadel nebo punčoch. Jejich snahou je, zapojit pacienta do procesu ošetřování, aby spolupracoval tak, jak je potřebné.

Při diabetickém defektu, což je zvředovatění nebo destrukce tkání na nohou diabetiků spojená s infekcí. Postiženy jsou dolní končetiny, kdy se defekty nacházejí v oblasti chodidla. Naše sestry prevenci zaměřují na denní prohlídky končetin a dodržování důkladné hygieny. Důležitá je také vhodná obuv, aby nedocházelo k tvorbě otlaků.

Moderní způsob léčby chronických defektů je metoda vlhké terapie při teplotě přibližně 37 stupňů, kdy se rány dobře hojí, lépe než v suchém prostředí. Každou ránu je ale zapotřebí individuálně zhodnotit a podle jejího vzhledu sestra aplikuje potřebný materiál. Právě zvolení správného zdravotnického materiálu závisí na tom, aby léčba rány probíhala bez případných komplikací a průtahů. Zvolení správného materiálu proto závisí na velikost a hloubce rány, na množství sekrece, jaké je okolí rány a zda není přítomna infekce. Vhodným použitím materiálu dojde k novotvorbě krevních cév a tkáně, která ránu postupně vyplní a dochází k přestavbě na jizevnatou tkáň a tak se rána uzavře. Ale ne všechny materiály se dají použít na rány, které jsou v různé fázi hojení. Proto je důležité, aby sestra zhodnotila stav rány a podle toho použila správný materiál pro léčbu defektu.

srdce s měřícím pásmem. domácí péče, BrnoNaše sestry jsou neustále proškolovány, neboť při péči, kterou klientům poskytují, se setkávají se stále novými zdravotnickými materiály, které musí při použití dokonale ovládat. Ošetřování ran v domácím prostředí je náročné jak pro sestru, tak pro klienta, protože ne vždy pacient spolupracuje tak, jak by bylo potřebné. Naše sestry ale tyto situace velmi dobře zvládají, dovedou klienta motivovat a přimět ke spolupráci a zajistit mu co nejkvalitnější péči.

V tomto oboru naše sestry mají dlouhodobé zkušenosti, které jim i při domácí péči, umožňují postarat se o každého klienta k jeho naprosté spokojenosti.

Provádění domácí péče, ošetření a podávání léků je našim posláním, protože každá nemoc našeho klienta více či méně izoluje od světa zdravých a pokud pacienti pociťují nejistou budoucnost, tím osamoceněji se mohou cítit. Proto naše klienty nenecháváme sami se svou nemocí a nejistotami. V těchto situacích pacienti potřebují kromě zdravotního ošetření i člověka, který je dokáže pochopit a vyslechnout. Toho jsou si naše sestry plně vědomy, neboť ví, že lidská náklonnost je nenahraditelná zvláště k nemocnému člověku. Každá nemoc je spojena především s úbytkem sil a s vyčerpáním. Pacienti mají potíže se spánkem, s dýcháním s omezenou hybností, ale i se sebepéčí. Na ně pak navazují problémy psychické i sociální. U každého klienta jsou obtíže ale velmi individuální. Z toho vyplývá, že výše uvedené problémy jsou pro rodinu velmi náročné. Proto tým našich odborně kvalifikovaných pracovníků tyto problémy bere na svá bedra, neboť jen oni jsou schopni klientům poskytnout to, co v dané fázi onemocnění potřebují. Rodina i při sebevětší snaze tyto služby poskytnout nemůže.

Pokusili jsme se v krátkosti vás seznámit s režimem domácí ošetřovatelské péče. Pokud máte jakékoliv dotazy k provádění naší činnosti, neváhejte a kontaktujte nás. Jsme připraveni zodpovědět vám všechny vaše dotazy. Navštívit nás můžete i na těchto adresách: